Nascholing

Samen leren, goed geregeld.

Registratie

Het online platform voor het bijhouden van jouw ontwikkelingsactiviteiten en jouw kwaliteitsregister.

Ondersteuning voor praktijken

Pasklare oplossingen voor een soepel draaiende praktijk.

Accreditatie

Organiseer je nascholing? Wij helpen je met de accreditatie.

Persoonlijke ondersteuning

Samen werken aan je persoonlijke uitdagingen.

Ons Dactari Fonds

Je zal het maar hebben: een goed idee dat niet te financieren is. Wij helpen je.

Over de organisatie

Maak kennis met ons en leer meer over onze missie, visie en waarden.

Commissies

Wij laten ons adviseren door de Commissie van Advies en de Investeringsadviescommissie.

Sponsoring & ondersteuning

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder andere door mooie initiatieven te ondersteunen.

Lidmaatschap

Ben jij praktiserend dierenarts? Of student diergeneeskunde?
Word kosteloos lid van onze coöperatie!

Vacatures

Kom jij binnenkort ons team versterken?

Statuten

Statuten van Dactari Dierenartsencoöperatie U.A.

Met zetel te Cuijk, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 25 september 2014 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De coöperatie is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16029104.

Naam, zetel en duur van de coöperatie

ARTIKEL 1
1.1. De coöperatie draagt de naam: Dactari Dierenartsencoöperatie U.A.
1.2. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Cuijk.

Duur

ARTIKEL 2
De coöperatie is opgericht op zeventien juli negentienhonderd negen en zestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

ARTIKEL 3

 1. De coöperatie heeft ten doel:
  1. de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen;
  2. de bevordering van de beroepsuitoefening van haar leden; en
  3. algemene belangenbehartiging van praktiserende dierenartsen.
 2. De coöperatie tracht dit doel te bereiken door:
  1. het sluiten van overeenkomsten met haar leden in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen;
  2. het oprichten van, uitoefenen van, deelnemen in, overnemen van, of samenwerken met andere ondernemingen;
  3. het direct dan wel indirect aanbieden van diensten aan haar leden; en
  4. alle andere wettige middelen, die direct of indirect aan de doelstellingen dienstig kunnen zijn.
 3. Bij het nastreven van het doel van de coöperatie wordt binnen het kader van een verantwoord ondernemingsbeleid rekening gehouden met het duurzaam belang van alle bij de coöperatie betrokkenen.
 4. De coöperatie kan haar werkkring ook tot derden uitstrekken.

De coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in dit artikel 3 bedoeld ook met anderen aangaan doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

Leden

ARTIKEL 4

 1. Natuurlijke personen die als dierenarts worden aangemerkt in de zin van artikel 1.1 van de Wet Dieren en als zodanig zijn ingeschreven in het in voormelde wet bedoelde register en die als praktiserend dierenarts hetzij als zelfstandige hetzij in loondienst beroepsmatig diergeneeskundige handelingen zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet Dieren verrichten in het Koninkrijk der Nederlanden, en voldoen aan de bepalingen gesteld in het huishoudelijk reglement.
 2. Tot het buitengewoon lidmaatschap van de coöperatie kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
  Het buitengewoon lid heeft geen stemrecht en geen winstrecht. De rechten en plichten van het buitengewoon lid worden bij bestuursbesluit geregeld. Het buitengewoon lidmaatschap eindigt op de wijze als bepaald in artikel 10.2.
 3. Tot het aspirant lidmaatschap van de coöperatie kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, die in Nederland Diergeneeskunde studeren. Het aspirant lid heeft geen stemrecht en geen winstrecht. De rechten en plichten van het aspirant lid worden bij bestuursbesluit geregeld. Het aspirant lidmaatschap eindigt op de wijze als bepaald in artikel 10.3.
 4. Waar in het navolgende wordt gesproken van “lid” wordt daarmee bedoeld het gewone lid van de coöperatie.

Lidmaatschap, ledenregister

ARTIKEL 5

 1. Het lidmaatschap moet schriftelijk of langs elektronische weg worden aangevraagd bij het bestuur.
 2. Het bestuur beslist of het lidmaatschap wordt toegekend.
 3. Dactari houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de leden en hun adressen. Ieder lid is verplicht zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven.
  Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede de oproepingen voor een algemene ledenvergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
  Het register is ter inzage van de leden voor wat betreft de eigen gegevens.

Verplichting van de leden

ARTIKEL 6
De leden, die als lid tot de coöperatie zijn toegetreden, zijn verplicht:

 1. de statuten, (indien aanwezig) de reglementen en de besluiten van de algemene ledenvergadering in acht te nemen;
 2. zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van het bestuur;
 3. niet in strijd te handelen met de in Nederland geldende wetten en regels met betrekking tot de wijze van uitoefening
  van de diergeneeskunde; en
 4. het bestuur in kennis te stellen van iedere wijziging van het adres en van de omstandigheden die op de vereisten voor de toelating als lid bedoeld in artikel 4.1 betrekking hebben. De kennisgeving dient aan het bestuur te zijn gedaan binnen een maand na het voordoen van een van de voornoemde wijzigingen.

Verplichting van de leden

ARTIKEL 7

 1. De algemene vergadering stelt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, de contributie vast te heffen bij ieder lid.
 2. De algemene vergadering kan een bedrag als entreegeld heffen bij ieder toetredend lid. Het bedrag van entreegeld
  wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, vastgesteld.
 3. Eindigt het lidmaatschap in de loop van een boekjaar dan is betaling van de gehele contributie over dat jaar verschuldigd.

Overdraagbaarheid lidmaatschap

ARTIKEL 8
Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

Aansprakelijkheid

ARTIKEL 9
De aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden tegenover de coöperatie om in een tekort van de coöperatie bij te dragen bij vereffening na ontbinding is uitgesloten.

Beëindiging lidmaatschap

ARTIKEL 10

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging uitgaande van het lid;
  3. door opzegging uitgaande van het bestuur wanneer het lid ophoudt aan de voor het lidmaatschap vereiste hoedanig heden te voldoen;
  4. door opzegging uitgaande van het bestuur indien het betrokken lid in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling krijgt opgelegd ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
  5. door ontzetting uitgaande van het bestuur indien een lid in strijd handelt met de statuten of reglementen, of met besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt;
 2. Het lidmaatschap van een buitengewoon lid eindigt indien één van de oorzaken als bedoeld in artikel 10.1(a), 10.1(b) of 10.1(e) zich met betrekking tot het desbetreffende buitengewoon lid voordoet. Het bepaalde in artikel 11 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
  1. Het aspirant lidmaatschap eindigt na het jaar waarin het aspirant lid is afgestudeerd of de studie beëindigd heeft.

Opzegging en ontzetting lidmaatschap

ARTIKEL 11

 1. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de maand waarin de opzegging is gedaan en bevestigd.
 2. Opzegging uitgaande van het bestuur geschiedt bij schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat opzegging met onmiddellijke ingang plaatsvindt (i) indien sprake is van verlies van de vereiste hoedanigheden waarvan het desbetreffende lid het bestuur niet in kennis heeft gesteld als bedoeld in de artikelen 11.3 en 6(d), of (ii) indien redelijkerwijs niet van de coöperatie gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Het lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd, of aan wie het voornemen bekend is gemaakt dat wordt opgezegd, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot opzegging, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving tegen voornoemd besluit bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal binnen drie maanden gemotiveerd beslissen op het bezwaar. Indien het bezwaar niet gegrond wordt verklaard, kan het opgezegde lid schriftelijk beroep instellen bij de algemene ledenvergadering in diens eerste bijeenkomst na de afwijzing van het bezwaar. De beslissing van de algemene ledenvergadering is bindend.
  Indien bezwaar of beroep leidt tot herziening van het opzeggingsbesluit van het bestuur, herleeft het lidmaatschap, inclusief de daarbij behorende verplichtingen, alsof het nimmer beëindigd is.
  Gedurende de bezwaar- respectievelijk de beroepstermijn en hangende dit bezwaar respectievelijk dit beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het in de coöperatie bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot opzegging wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt met de statuten of reglementen of met besluiten van de coöperatie, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur.
  Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
  Het lid kan binnen een maand na die kennisgeving schriftelijk beroep instellen bij de algemene ledenvergadering in diens eerste bijeenkomst na voornoemde kennisgeving aan het lid. Het beroep wordt gericht aan het bestuur. De beslissing van de algemene ledenvergadering is bindend.
  In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd.
  Indien beroep leidt tot herziening van het ontzettingsbesluit van het bestuur, herleeft het lidmaatschap, inclusief de daarbij behorende verplichtingen, alsof het nimmer beëindigd is.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het in de coöperatie bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot ontzetting wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren.

Algemene ledenvergadering, vergaderen

ARTIKEL 12

 1. De algemene ledenvergaderingen worden in overleg met het bestuur gehouden voor één juli van elk jaar op een door het bestuur vast te stellen tijdstip en plaats in Nederland. Het bestuur kan besluiten de ALV digitaal of hybride (een combinatie van fysiek en digitaal) te organiseren.
 2. Verder worden vergaderingen van de algemene ledenvergadering gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt.
 3. De leden hebben, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 11.3 en 11.4, het recht de algemene ledenvergadering bij te wonen en aldaar het woord te voeren, evenals buitengewone leden en niet-leden, mits daartoe uitgenodigd door het bestuur.
 4. De oproeping voor een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur ten minste veertien kalenderdagen vóór de dag van de vergadering aan de leden verzonden.
  De oproeping bevat de voorstellen die de algemene ledenvergadering ter behandeling zullen worden voorgelegd.
 5. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of bij zijn afwezigheid, door een door de aanwezige bestuursleden aan te wijzen voorzitter.
  Is geen bestuurder aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
 6. De voorzitter van algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. De voorzitter van de algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid te bepalen op welke wijze in de algemene ledenvergadering zal worden gestemd.
 7. Van het behandelde in de algemene ledenvergadering worden notulen opgemaakt, welke door de voorzitter en de secretaris van het hoofdbestuur en twee daartoe aangewezen leden van de coöperatie worden vastgesteld en ondertekend; indien van het behandelde notarieel proces verbaal wordt opgemaakt, is de ondertekening door de notaris en de getuigen voldoende.

Algemene ledenvergadering, besluitvorming

ARTIKEL 13

 1. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
  Tenzij deze statuten anders bepalen worden besluiten door de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Indien het bestuur dit heeft bepaald en zulks bij de oproeping is vermeld, kan een lid zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, kan deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen.
  Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden vooraf kenbaar gemaakt.
 3. Indien het bestuur heeft bepaald dat stemmen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht met inachtneming van artikel 12.5, worden dergelijke stemmen die voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene ledenvergadering, gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de algemene ledenvergadering worden uitgebracht.
 4. Een in de algemene ledenvergadering aanwezig stemgerechtigd lid kan uit hoofde van een daartoe strekkende schriftelijke volmacht stemmen uitbrengen voor ten hoogste twee andere stemgerechtigde leden.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering

ARTIKEL 14

 1. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt:
  1. door het bestuur rekening en volledige verantwoording afgelegd over het gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde beheer, aan de hand van het ten kantore van de coöperatie ter inzage liggende verslag;
  2. het verslag ter goedkeuring aan de leden voorgelegd;
  3. de jaarrekening vastgesteld en de voorgestelde bestemming van een positief exploitatiesaldo van de coöperatie bepaald;
  4. voorzien in de vacatures van het bestuur; en
  5. beraadslaagd en zo mogelijk beslist over door het bestuur en leden aan de orde gestelde voorstellen, overeenkomstig het in artikel 14.2 bepaalde.
 2. Voorstellen van de leden voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering moeten uiterlijk dertig april voorafgaande aan de
  desbetreffende algemene ledenvergadering, bij het bestuur zijn ingediend om in de eerstvolgende jaarlijkse algemene
  ledenvergadering te kunnen worden behandeld. Deze voorstellen, mits niet in strijd met artikel 3.3, worden dan in de
  circulaire tot oproeping tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering vermeld.

Buitengewone algemene ledenvergaderingen

ARTIKEL 15

 1. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur zulks nodig acht alsmede indien daartoe een schriftelijk (dan wel via elektronische weg) verzoek bij het bestuur is ingediend door ten minste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden.
  Het verzoek vermeldt de reden voor de bijeenroeping en de onderwerpen, die de verzoekers in de buitengewone algemene ledenvergadering behandeld wensen te zien alsmede de plaats van de vergadering.
 2. Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven en de buitengewone algemene ledenvergadering niet binnen vier weken na indiening van het verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een buitengewone algemene ledenvergadering overgaan.
  Het bestuur verleent de nodige administratieve hulp bij het oproepen tot deze vergadering. Indien er geen lid van het bestuur aanwezig is, kiest de buitengewone algemene ledenvergadering een voorzitter uit haar midden die de vergadering zal leiden.

Reglementen

ARTIKEL 16
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, en kan dergelijke reglementen ook wijzigen. Een reglement kan geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten.

Bestuur

ARTIKEL 17

 1. De coöperatie wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen, al dan niet leden van de coöperatie.
  De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast en benoemt de bestuurders.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter bij besluit met volstrekte meerderheid van de stemmen. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
  Bij wijziging van de functieverdeling geeft het bestuur de leden hiervan binnen drie maanden kennis.
 3. Voor iedere vacature in het bestuur wordt een afzonderlijke stemming gehouden. Indien een bestuurder moet worden benoemd, zal het bestuur een voordracht doen voor de benoeming van een kandidaat. Het bestuur zal deze voordracht aan de leden bekend maken, gelijktijdig met de oproeping voor de algemene ledenvergadering waarin de benoeming aan de orde komt. Ook leden kunnen kandidaten voordragen ter vervulling van deze vacature indien ten minste tien leden, door medeondertekening, een daartoe strekkende voordracht ondersteunen, en deze voordracht uiterlijk zeven dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering door het bestuur is ontvangen. Vervolgens zal ter vergadering over de voorgedragen persoon of personen worden gestemd.
 4. Mocht, door welke oorzaak ook, het aantal bestuursleden beneden de drie dalen dan dienen in een daartoe binnen zes maanden bijeen te roepen algemene ledenvergadering voorzieningen te worden getroffen.
 5. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblij
  vende bestuurder met het gehele bestuur belast.
  In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij een door de algemene ledenvergadering, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.
  Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is aangewezen die tijdelijk met het bestuur is belast, of in het geval die persoon niet in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal iedere lid het recht hebben om een algemene ledenvergadering bijeen te roepen om een bestuurder te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur tijdelijk op zich te nemen.
 6. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.
 7. Indien de algemene ledenvergadering een bestuurder heeft geschorst dient de algemene ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
  Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden ingaande op de dag, waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
  Indien de algemene ledenvergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
  Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Bestuur, zittingsduur, leeftijdsgrens en verwantschap van bestuur

ARTIKEL 18

 1. Niet verkiesbaar als bestuurslid zijn zij die door bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad zijn verwant aan reeds zitting hebbende bestuursleden of reeds in functie zijnde medewerkers.
 2. Bestuurders hebben zitting in het bestuur voor een periode van ten hoogste vier jaren en treden daarna af.
 3. Het bestuur stelt dienovereenkomstig een rooster van aftreden op. Hij die ter vervulling van een tussentijdse vacature werd gekozen, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
  De aftredende(n) is/zijn met inachtneming van het hierboven in dit artikel 18 bepaalde terstond herkiesbaar, waarbij geldt dat bestuursleden slechts één maal kunnen worden herkozen, zodat zij een maximaal totale zittingsduur hebben van twee maal vier jaar.
 4. In uitzonderingsgevallen is de algemene ledenvergadering bevoegd een afwijkende beslissing te nemen over hetgeen
  gesteld is in lid 1 t/m 3 van artikel 18.

Bestuur, dagelijks bestuur, bevoegdheden en taken

ARTIKEL 19

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie.
 2. Het bestuur is bevoegd ter bevordering van de dagelijkse gang van zaken uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen bestaande uit maximaal drie leden.
 3. Het bestuur zal van zijn bevoegdheden dan zoveel delegeren aan het dagelijks bestuur als nodig is om de coöperatie op economische en zakelijke wijze te kunnen leiden en goedkeuren, dat deze zo nodig zelfstandig beslissingen, welke geen uitstel dulden, nemen.
 4. Het bestuur kan commissies instellen en opheffen.
  De taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies worden geregeld in een daartoe door het bestuur vast te stellen reglement.

Bestuur, besluitvorming

ARTIKEL 20

 1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden, hem betreffende, worden geregeld.
  Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
 2. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar, en zo dikwijls als de voorzitter van het bestuur dit bepaalt.
 3. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  Bij een even aantal bestuurders en staken van stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel.
  Zijn er tijdelijk twee bestuurders in functie dan komt bij staking van stemmen geen besluit tot stand.
 4. Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
 5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

Vertegenwoordiging

ARTIKEL 21

 1. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter – dan wel zijn vervanger – gezamenlijk handelend met een andere bestuurder.
 2. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:44 lid 6 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in artikel 21.1, onverminderd hetgeen dwingendrechtelijk in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.
 3. Het bestuur is bevoegd tot alle beheers- en beschikkingshandelingen in de ruimste zin, mede daaronder begrepen het aan gaan en verstrekken van geldleningen en kredieten, ook indien die niet op de rechtstreekse bedrijfsvoering betrekking hebben, tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Procuratiehouders

ARTIKEL 22
Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de coöperatie, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de coöperatie, zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen.

Boekjaar, jaarrekening en accountant

ARTIKEL 23

 1. Het boekjaar van de coöperatie vangt aan op een januari van elk kalenderjaar en eindigt ultimo december van datzelfde
  jaar.
 2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.
  De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 23.5, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij daartoe voor de coöperatie geen verplichting bestaat op grond van op de coöperatie van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.
 3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
  Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
 4. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag, voor zover dit is opgemaakt, vanaf de dag van de oproeping voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de coöperatie aanwezig zijn.
  De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
 5. De coöperatie verleent opdracht aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
  Tot het verlenen van de opdracht is bevoegd de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of, wanneer de algemene ledenvergadering daartoe niet overgaat, het bestuur.
  De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
 6. De algemene ledenvergadering alsook het bestuur, indien deze de opdracht heeft verstrekt, kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
 7. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestemming exploitatiesaldo

ARTIKEL 24

 1. Van een positief exploitatiesaldo, zoals die uit de jaarrekening van het desbetreffende boekjaar zal blijken, wordt een door het bestuur te bepalen percentage bestemd voor algemene zaken.
 2. Indien en voor zover het overblijvende gedeelte dat toelaat zal jaarlijks dit gedeelte op voorstel van het bestuur ter beschikking worden gesteld, respectievelijk worden bestemd voor:
  1. uitbetaling in contanten; en/of
  2. toevoeging aan het eigen vermogen van de coöperatie.
 3. Ook indien in een boekjaar een positief exploitatiesaldo, nadat hierop in mindering zijn gebracht de in artikel 24.1 bedoelde reservering voor algemene zaken en de in artikel 24.2(a) bedoelde uitbetaling in contanten, niet toereikend is, kan op voorstel van het bestuur een (extra) uitbetaling in contanten aan de leden plaatsvinden.
  Een dergelijke (extra) uitbetaling kan echter uitsluitend indien en voor zover zulks uit het eigen vermogen van de coöperatie kan worden voldaan.

Wijziging van de statuten

ARTIKEL 25

 1. Besluiten tot wijziging van de statuten behoeven twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen in een speciaal tot dit doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering, waarin ten minste de helft van het aantal in een algemene ledenvergadering stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Is dit aantal niet aanwezig, dan wordt na ten minste acht dagen doch binnen twee maanden een nieuwe vergadering bijeengeroepen, in welke vergadering alsdan het besluit kan worden genomen met twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal leden als bedoeld in artikel 25.1 dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. Een besluit tot statutenwijziging is alleen dan rechtsgeldig indien het voorstel tot deze statutenwijziging aan de leden is medegedeeld in de oproeping tot de algemene ledenvergadering, waarin het voorstel zal worden behandeld en een afschrift van het voorstel dat de voorgestelde wijziging woordelijk moet bevatten, van de dag af waarop de oproeping is verzonden tot na afloop van de algemene ledenvergadering op de gebruikelijke kantooruren ten kantore van de coöperatie voor ieder lid ter inzage heeft gelegen.
 4. Iedere bestuurder is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste notariële akte te verlijden.

Juridische fusie en splitsing

ARTIKEL 26

 1. De algemene ledenvergadering is bevoegd te besluiten tot juridische fusie of splitsing.
 2. De artikelen 25.1 en 25.2 zijn overeenkomstig van toepassing.

Ontbinding en liquidatie

ARTIKEL 27

 1. Het besluit tot ontbinding van de coöperatie kan slechts worden genomen in een buitengewone algemene ledenvergadering, waarin ten minste de helft van het aantal in een algemene ledenvergadering stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, welke in aantal ten minste gelijk moeten zijn aan de helft van het totaal aantal stemmen dat door alle in een algemene ledenvergadering stemgerechtigde leden tezamen kan worden uitgebracht.
  Wordt dit aantal stemmen voor ontbinding van de coöperatie niet bereikt, dan zet de coöperatie haar werkzaamheden voorlopig voort. Alsdan wordt staande de vergadering een Commissie van Onderzoek benoemd.
 2. De Commissie van Onderzoek zal bestaan uit:
  1. vier(gewone) leden, die geen bestuursfunctie uitoefenen en door de buitengewone algemene ledenvergadering worden
   gekozen; en
  2. drie leden van het bestuur.
 3. De Commissie van Onderzoek dient personen in dienst van de coöperatie te horen en zich door deskundigen te laten
  bijstaan en al datgene te doen wat voor het uitbrengen van haar rapport dienstig wordt geacht.
 4. Binnen twee maanden brengt de Commissie van Onderzoek rapport uit aan de leden in een daartoe bijeengeroepen buitengewone algemene ledenvergadering. De Commissie van Onderzoek brengt tevens advies uit over al of niet te besluiten tot ontbinding van de coöperatie.
  Vervolgens beslist de algemene ledenvergadering in een buitengewone algemene ledenvergadering, met inachtneming van het in artikel 27.1 bepaalde, of de coöperatie al dan niet zal worden ontbonden. Mocht het voor deze vergadering vereiste quorum alsdan niet worden gehaald, wordt na ten minste acht dagen doch binnen een maand een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin over de ontbinding van de coöperatie wordt beslist. Een dergelijk besluit wordt genomen met twee derden meerderheid van stemmen ongeacht het aantal in een buitengewone algemene ledenvergadering stemgerechtigde leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
 5. Indien tot ontbinding van de coöperatie wordt besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering daaromtrent anders mocht bepalen.
  Bij het besluit tot ontbinding van de coöperatie zal de algemene ledenvergadering de bezoldiging van de vereffenaars vaststellen. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
 6. Iedere vereffenaar doet aan het handelsregister opgaaf van zijn optreden als zodanig en van de gegevens over zichzelf die van een bestuurder worden verlangd.
  De vereffenaars leggen na afloop van de vereffening volledige rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering in een daartoe bijeen te roepen buitengewone algemene ledenvergadering. Op die vergadering zijn de bepalingen van deze statuten van toepassing.
  De algemene ledenvergadering kan aan de vereffenaars decharge verlenen.
 7. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de coöperatie is overgebleven, wordt onder de leden gelijkelijk verdeeld.
 8. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Slotartikelen

ARTIKEL 28

 1. Indien over de uitlegging en toepassing van de statuten en/of reglementen van de coöperatie verschil van mening ontstaat, wordt daaromtrent door de algemene ledenvergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen beslist.
 2. Op de coöperatie, haar statuten en reglementen, en de onderlinge verhouding tussen de coöperatie en haar leden respectievelijk tussen de leden onderling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventueel na toepassing van het bepaalde in artikel 28.1 zullen nog bestaande geschillen uitsluitend door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht.